Vedtekter for Oslo Sámiid searvi // Oslo Sameforening


Vedtatt på årsmøtet 1. April 2009. Gjelder fra samme dato. Oppdatert seinest 24.09.2020

§ 1 Navn og tilknytning
1.1. foreningen navn er Oslo Sámiid Searvi / Oslo Sameforening, forkortet OSS
1.2. Oslo Sámiid Searvi står tilknyttet NSR – Norgga Sámiid Riikasearvi / Norske Samers Riksforbund

§ 2. Formål
2.1 Fremme det samiske folks rettigheter sosialt, kulturelt og økonomisk, samt arbeide aktivt for å sikre representanter til Sametinget
2.2 Sørge for at korrekt informasjon om saker som angår samene gjøres tilgjengelig
2.3 Arbeide for respekt og forståelse mellom ulike kulturer
2.4 På prinsipielt grunnlag støtte andre urbefolkningsgrupper
2.5 OSS er partipolitisk og religiøst uavhengig

§ 3. Medlemskap
3.1 Alle kan bli medlemmer
3.2 Årskontingenten fastsettes av NSR som også står for innkreving av kontingent

§ 4. Årsmøtet
4.1 Årsmøtet er Oslo Sámiid Searvis høyeste organ
4.2 Årsmøtet avholdes årlig. Styret eller medlemsmøtet fastsetter tidspunkt. Tidspunktet gjøres kjent 6-seks- uker før. Innkomne saker må være styret i hende 4-fire- uker før. Innkalling med saksliste sendes ut 2 – to – uker før.
4.3 Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan møte med forslags- tale- og stemmerett.
4.4 Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
4.4.1 Det skal velges:

1 møteleder
1 referent
2 til å underskrive protokollen
2 til tellekorps
4.4.2 Årsmelding
4.4.3 Regnskap
4.4.4 Virksomhetsplan med budsjett
4.4.5 Innkomne saker
4.4.6 Valg. Det skal velges:

– Styre. Hvert medlem av styret velges direkte i samsvar med §6.1
– Delegater og varadelegater til NSR’s landsmøte
– 2-to- revisorer
– Valgkomité
– Studieutvalg, kulturutvalg og andre komiteer og utvalg årsmøtet finner behov for
– Representanter til NSR’s kretsstyre for Sør-Norge valgkrets

4.5 Når prisipielle sider ved tilknytningen til NSR skal behandles av årsmøtet, skal representanter fra NSR innkalles til årsmøtet.
4.6 Referat fra årsmøtet skal sendes alle medlemmene senest 1-en- måned etter at årsmøtet er avholdt

§ 5. Ekstraordinært årsmøte
5.1 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes
a) når 1/3 av ordinære medlemmer krever det
b) hvis det er begått saksbehandlingsfeil og/eller brudd på vedtektene på
ordinært årsmøte, kan et vanlig medlemsmøte vedta avholdelse av ordinært
årsmøte
c) hvis styret finnet det nødvendig, kan et forslag om ekstraordinært årsmøte
legges fram for et medlemsmøte
5.2 Kravet om et ekstraordinært årsmøte skal inneholde sakene som ønskes behandlet, og årsaken til at disse sakene ønskes behandlet.
5.3 Innkallelse til ekstraordinært årsmøte sendes til medlemmene 3 -tre – uker før møtet. Bare saker som framkommer av innkallingen kan behandles.

§ 6. Styret
6.1 Styret skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, 1-ett styremedlem og 3-tre varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når 3-tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
6.2 Lederen har ansvaret for det daglige arbeidet i Oslo Sámiid Searvi, og kan ta avgjørelser på vegne av foreningen i hastesaker. Sakene legges deretter frem for styret.
6.3 Nestlederen skal bistå lederen i det daglige arbeidet, og er ansvarlig for Oslo Sámiid Searvis virke ved lederens fravær.
6.4 Økonomiansvarlig er ansvarlig for regnskapsføringen
6.5 Sekretæren skal føre referat fra styre- og medlemsmøter, holde orden i arkivet og ekspedere vedtak fra møtene
6.6 Styret bør gi informasjon på samisk

§ 7. Medlemsmøtet
7.1 Medlemsmøtene er Oslo Sámiid Searvis høyeste organ mellom årsmøtene
7.2 Når prinsipielle sider ved tilknytningen til NSR skal behandles av medlemsmøtet, skal representanter fra NSR innkalles til møtet

§ 8. Tilknytning til Norgga Sámiid Riikasearvi
8.1 Hvis utmeldelse av NSR blir aktuelt skal saken behandles på samme møte som avvikling av Oslo Sámiid Searvi jf § 11.1

§ 9 Ekslusjon
91. Brudd på Oslo Sámiid Searvis vedtekter er eneste grunnlag for eksklusjon av medlemmer. Eksklusjonen kan foretas av styret. Slik eksklusjon kan ankes videre til foreningens medlemsmøte/årsmøte, til NSR’s styre og videre til NSR’s landsmøte. Før eksklusjonen foretas, må medlemmet få uttale seg. Medlemmet anses suspendert inntil eventuell anke er avgjort.

§ 10. Vedtektsendring
10.1 Vedtektene gjelder fra 1. April 2009. Vedtektene kan bare endres av ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til endringer av vedtektene må være styret i hende senest 4 – fire – uker før årsmøte, og sendes ut med sakslisten for årsmøtet.

§ 11. Avvikling

11. 1 Oslo Sámiid Searvis kan avvikles når 2-to årsmøter etter hverandre vedtar det. Det kreves 2/3 flertall begge ganger
11.2 Ved avvikling tilfaller alle eiendeler NSR

§ 12. Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

Legg igjen en kommentar